Artikel Header Image

Büro in Regensburg (D)

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem

Maximilianstr.7

D-93047 Regensburg

Tel.: +49 941 585 57-0

Fax: +49 941 585 57-22

E-Mail: tandem@tandem-org.de

 

Büro in Pilsen (CZ)

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže - Tandem

Riegrova 17

CZ-306 14 Plzeň

Tel.: +420 377 634 755

Fax: +420 377 634 752

E-Mail: tandem(at)tandem-org(dot)cz

http://www.tandem-org.cz